ResultsBambini A Rennen 4 Lauf 3 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
Bambini A Rennen 4 Lauf 3 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

Bambini A Rennen 9 Lauf 4 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
Bambini A Rennen 9 Lauf 4 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

Bambini A Session 1 freies Training
 ResultLap
times
Bambini A Session 1 freies Training Open
laptimes Open

Bambini A Session 2 freies Training
 ResultLap
times
Bambini A Session 2 freies Training Open
laptimes Open

Bambini A Session 3 freies Training
 ResultLap
times
Bambini A Session 3 freies Training Open
laptimes Open

Bambini A Warm up
 ResultLap
times
Bambini A Warm up Open
laptimes Open

Bambini A Zeittraining
 ResultLap
times
Bambini A Zeittraining Open
laptimes Open

Bambini B Rennen 2 Lauf 3 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
Bambini B Rennen 2 Lauf 3 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

Bambini B Rennen 6 Lauf 4 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
Bambini B Rennen 6 Lauf 4 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

Bambini B Session 1 freies Training
 ResultLap
times
Bambini B Session 1 freies Training Open
laptimes Open

Bambini B Session 2 freies Training
 ResultLap
times
Bambini B Session 2 freies Training Open
laptimes Open

Bambini B Session 3 freies Training
 ResultLap
times
Bambini B Session 3 freies Training Open
laptimes Open

Bambini B Zeittraining
 ResultLap
times
Bambini B Zeittraining Open
laptimes Open

KF2 Rennen 3 Heat (A B)
 ResultLap
times
KF2 Rennen 3 Heat (A B) Open
laptimes Open

KF2 Rennen 7 Heat (B C)
 ResultLap
times
KF2 Rennen 7 Heat (B C) Open
laptimes Open

KF2 Rennen 10 Heat (C A)
 ResultLap
times
KF2 Rennen 10 Heat (C A) Open
laptimes Open

KF2 Rennen 13 Lauf 3 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
KF2 Rennen 13 Lauf 3 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

KF2 Rennen 16 Lauf 4 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
KF2 Rennen 16 Lauf 4 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

KF2 Session 1 freies Training Gruppe A
 ResultLap
times
KF2 Session 1 freies Training Gruppe A Open
laptimes Open

KF2 Session 1 freies Training Gruppe B
 ResultLap
times
KF2 Session 1 freies Training Gruppe B Open
laptimes Open

KF2 Session 2 freies Training Gruppe A
 ResultLap
times
KF2 Session 2 freies Training Gruppe A Open
laptimes Open

KF2 Session 2 freies Training Gruppe B
 ResultLap
times
KF2 Session 2 freies Training Gruppe B Open
laptimes Open

KF2 Session 3 freies Training Gruppe A
 ResultLap
times
KF2 Session 3 freies Training Gruppe A Open
laptimes Open

KF2 Session 3 freies Training Gruppe B
 ResultLap
times
KF2 Session 3 freies Training Gruppe B Open
laptimes Open

KF2 Zeittraining
 Result
Gesamnte Ergebnis Open
Gesamte Ergebnis Open

KF2 Zeittraining Gruppe A
 ResultLap
times
KF2 Zeittraining Gruppe A Open
laptimes Open

KF2 Zeittraining Gruppe B
 ResultLap
times
KF2 Zeittraining Gruppe B Open
laptimes Open

KF3 Rennen 1 Heat (A B)
 ResultLap
times
KF3 Rennen 1 Heat (A B) Open
laptimes Open

KF3 Rennen 5 Heat (B C)
 ResultLap
times
KF3 Rennen 5 Heat (B C) Open
laptimes Open

KF3 Rennen 8 Heat (C A)
 ResultLap
times
KF3 Rennen 8 Heat (C A) Open
laptimes Open

KF3 Rennen 12 Lauf 3 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
KF3 Rennen 12 Lauf 3 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

KF3 Rennen 14 Lauf 4 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
KF3 Rennen 14 Lauf 4 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

KF3 Session 1 freies Training Gruppe A
 ResultLap
times
KF3 Session 1 freies Training Gruppe A Open
laptimes Open

KF3 Session 1 freies Training Gruppe B
 ResultLap
times
KF3 Session 1 freies Training Gruppe B Open
laptimes Open

KF3 Session 2 freies Training Gruppe A
 ResultLap
times
KF3 Session 2 freies Training Gruppe A Open
laptimes Open

KF3 Session 2 freies Training Gruppe B
 ResultLap
times
KF3 Session 2 freies Training Gruppe B Open
laptimes Open

KF3 Session 3 freies Training Gruppe A
 ResultLap
times
KF3 Session 3 freies Training Gruppe A Open
laptimes Open

KF3 Zeittraining
 Result
Gesamte Ergebnis Open

KF3 Zeittraining Gruppe A
 ResultLap
times
KF3 Zeittraining Gruppe A Open
laptimes Open

KF3 Zeittraining Gruppe B
 ResultLap
times
KF3 Zeittraining Gruppe B Open
laptimes Open

KZ2 Rennen 11 Lauf 3 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
KZ2 Rennen 11 Lauf 3 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

KZ2 Rennen 15 Lauf 4 ADAC Kart Masters
 ResultLap
times
KZ2 Rennen 15 Lauf 4 ADAC Kart Masters Open
laptimes Open

KZ2 Session 1 freies Training
 ResultLap
times
KZ2 Session 1 freies Training Open
laptimes Open

KZ2 Session 3 freies Training
 ResultLap
times
KZ2 Session 3 freies Training Open
laptimes Open

KZ2 Zeittraining
 ResultLap
times
KZ2 Zeittraining Open
laptimes Open

KZ2 Session 2 freies Training
 ResultLap
times
KZ2 Session 2 freies Training Open
laptimes Open

SF3 Session 3 freies Training Gruppe B
 ResultLap
times
laptimes Open
SF3 Session 3 freies Training Gruppe B Open